5 references to GenerateSimpleIterator
System.Data.SqlXml (5)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (5)
1808GenerateSimpleIterator(typeof(XPathNavigator), locIter, XmlILMethods.ElemContentNext); 1824GenerateSimpleIterator(typeof(XPathNavigator), locIter, XmlILMethods.KindContentNext); 2565GenerateSimpleIterator(typeof(XPathNavigator), locIter, XmlILMethods.IdNext); 3645GenerateSimpleIterator(typeof(XPathNavigator), locIter, methNext); 3673GenerateSimpleIterator(typeof(XPathNavigator), locIter, methNext);