4 references to VisitNodeProperty
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (4)
2855return VisitNodeProperty(ndName); 2862return VisitNodeProperty(ndName); 2869return VisitNodeProperty(ndName); 2876return VisitNodeProperty(ndName);