1 reference to MaxParseRelativePathDepth
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XPathPatternParser.cs (1)
150if (++parseRelativePath > MaxParseRelativePathDepth) {