2 references to AddSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
46this.nextKey.AddSortKey(sortKey);
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
93this.keys[this.pos].AddSortKey(key);