1 type derived from XmlIntegerSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
326internal class XmlDateTimeSortKey : XmlIntegerSortKey {
1 instantiation of XmlIntegerSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
51AppendSortKey(new XmlIntegerSortKey(value, collation));
2 references to XmlIntegerSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (2)
162XmlIntegerSortKey that = obj as XmlIntegerSortKey;