1 write to sortKeyBytes
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
214this.sortKeyBytes = sortKey;
14 references to sortKeyBytes
System.Data.SqlXml (14)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (14)
231Debug.Assert(this.sortKeyBytes != null && that.sortKeyBytes != null, "Both keys must have non-null sortKeyBytes field"); 233cntCmp = (this.sortKeyBytes.Length < that.sortKeyBytes.Length) ? this.sortKeyBytes.Length : that.sortKeyBytes.Length; 235if (this.sortKeyBytes[idx] < that.sortKeyBytes[idx]) { 240if (this.sortKeyBytes[idx] > that.sortKeyBytes[idx]) { 247if (this.sortKeyBytes.Length < that.sortKeyBytes.Length) 249else if (this.sortKeyBytes.Length > that.sortKeyBytes.Length)