1 instantiation of XmlDecimalSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
47AppendSortKey(new XmlDecimalSortKey(value, collation));
2 references to XmlDecimalSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (2)
135XmlDecimalSortKey that = obj as XmlDecimalSortKey;