2 references to CompareNodeSetAndNodeSet
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XsltLibrary.cs (2)
341return CompareNodeSetAndNodeSet(op, ToNodeSetOrRtf(left), ToNodeSetOrRtf(right), TypeCode.String); 380return CompareNodeSetAndNodeSet(op, ToNodeSetOrRtf(left), ToNodeSetOrRtf(right), TypeCode.Double);