1 reference to XmlDecimalSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
47AppendSortKey(new XmlDecimalSortKey(value, collation));