1 reference to TypeCodeToStorage
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlTypeHelper.cs (1)
35storageType = TypeCodeToStorage[(int) qyTyp.TypeCode];