1 write to sortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
209this.sortKey = sortKey;
4 references to sortKey
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (4)
226if (this.sortKey != null) { 227Debug.Assert(that.sortKey != null, "Both keys must have non-null sortKey field"); 228result = SortKey.Compare(this.sortKey, that.sortKey);