1 write to isEmptyGreatest
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
101this.isEmptyGreatest = collation.EmptyGreatest != collation.DescendingOrder;
1 reference to isEmptyGreatest
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (1)
105get { return this.isEmptyGreatest; }