1 instantiation of XmlEmptySortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
67AppendSortKey(new XmlEmptySortKey(collation));
5 references to XmlEmptySortKey
System.Data.SqlXml (5)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (5)
77XmlEmptySortKey that = obj as XmlEmptySortKey; 78Debug.Assert(that != null && !(this is XmlEmptySortKey)); 109XmlEmptySortKey that = obj as XmlEmptySortKey;