1 reference to ResolveVariable
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (1)
943typeDonor = ResolveVariable(prefix, name);