1 write to Name
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\QIL\QilXmlReader.cs (1)
149ann.Name = ParseName(r.GetAttribute("name"));
1 reference to Name
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\QIL\QilXmlReader.cs (1)
233QilName name = ann.Name;