2 writes to PushToWriterLast
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlILConstructAnalyzer.cs (1)
496info.PushToWriterLast = true;
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlILOptimizerVisitor.cs (1)
236XmlILConstructInfo.Write(local0.Root).PushToWriterLast = true;
11 references to PushToWriterLast
System.Data.SqlXml (11)
System\Xml\Xsl\IlGen\TailCallAnalyzer.cs (1)
36Debug.Assert(XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast,
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (9)
4103if (!info.PushToWriterLast || nd.XmlType.IsSingleton) 4122if (!info.PushToWriterLast) 4373if (XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast) { 4406Debug.Assert(!XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast); 4419Debug.Assert(!XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast); 4436Debug.Assert(!XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast); 4445Debug.Assert(!XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast); 4454Debug.Assert(nd.XmlType.IsSingleton && !XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast); 4467Debug.Assert(!XmlILConstructInfo.Read(nd).PushToWriterLast);
System\Xml\Xsl\XmlIlGenerator.cs (1)
211if (XmlILConstructInfo.Read(ndFunc).PushToWriterLast) {