Base:
method
VisitXsltInvokeLateBound
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitXsltInvokeLateBound(System.Xml.Xsl.Qil.QilInvokeLateBound)