1 write to generalKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\QilGeneratorEnv.cs (1)
360generalKey = CreateGeneralKeyFunction();
2 references to generalKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Xslt\QilGeneratorEnv.cs (2)
359if (generalKey == null) { 364result = f.Invoke(generalKey, f.ActualParameterList(i, resolvedName, key, env.GetCurrent()));