4 references to BeforeStartChecks
System.Data.SqlXml (4)
System\Xml\Xsl\IlGen\XmlIlVisitor.cs (4)
2595BeforeStartChecks(ndElem); 2636BeforeStartChecks(ndAttr); 2731BeforeStartChecks(ndText); 2804BeforeStartChecks(ndNmsp);