1 instantiation of XmlDoubleSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
59AppendSortKey(new XmlDoubleSortKey(value, collation));
2 references to XmlDoubleSortKey
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKey.cs (2)
289XmlDoubleSortKey that = obj as XmlDoubleSortKey;