1 reference to VisitKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslVisitor.cs (1)
26case XslNodeType.Key : return VisitKey ((Key) node);