Base:
method
VisitInvoke
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitInvoke(System.Xml.Xsl.Qil.QilInvoke)