Base:
method
Write
System.IO.TextWriter.Write(System.String)
7 references to Write
System.Data.Services (7)
System\Data\Services\Serializers\IndentedTextWriter.cs (1)
127this.Write(text);
System\Data\Services\Serializers\JsonWriter.cs (6)
83this.writer.Write("]"); 87this.writer.Write("}"); 104this.writer.Write(JsonDataWrapper); 445this.writer.Write(text); 475this.writer.Write("["); 479this.writer.Write("{");