4 references to HttpQueryStringOrderBy
System.Data.Services (4)
System\Data\Services\HttpContextServiceHost.cs (1)
489name != XmlConstants.HttpQueryStringOrderBy &&
System\Data\Services\RequestQueryProcessor.cs (2)
182!String.IsNullOrEmpty(host.GetQueryStringItem(XmlConstants.HttpQueryStringOrderBy)) || 1025StringBuilder orderBy = new StringBuilder(this.service.OperationContext.Host.GetQueryStringItem(XmlConstants.HttpQueryStringOrderBy));
System\Data\Services\Serializers\Serializer.cs (1)
43XmlConstants.HttpQueryStringOrderBy,