1 reference to XmlSpacePreserveValue
System.Data.Services (1)
System\Data\Services\WebUtil.cs (1)
1675XmlConstants.XmlSpacePreserveValue); // value