1 reference to EdmEntitySetAttributeName
System.Data.Services (1)
System\Data\Services\Serializers\MetadataSerializer.cs (1)
188writer.WriteAttributeString(XmlConstants.EdmEntitySetAttributeName, entitySetName);