3 writes to absoluteServiceUri
System.Data.Services (3)
System\Data\Services\HttpContextServiceHost.cs (3)
304this.absoluteServiceUri = property as Uri; 318this.absoluteServiceUri = WebUtil.ApplyHostHeader(match.BaseUri, this.HostHeader); 331this.absoluteServiceUri = WebUtil.EnsureLastSegmentEmpty(this.absoluteServiceUri);
9 references to absoluteServiceUri
System.Data.Services (9)
System\Data\Services\HttpContextServiceHost.cs (9)
299if (this.absoluteServiceUri == null) 305if (this.absoluteServiceUri == null) 311if (this.absoluteServiceUri == null) 321if (!String.IsNullOrEmpty(this.absoluteServiceUri.Fragment)) 323throw new InvalidOperationException(Strings.HttpContextServiceHost_IncomingTemplateMatchFragment(this.absoluteServiceUri)); 326if (!String.IsNullOrEmpty(this.absoluteServiceUri.Query)) 328throw new InvalidOperationException(Strings.HttpContextServiceHost_IncomingTemplateMatchQuery(this.absoluteServiceUri)); 331this.absoluteServiceUri = WebUtil.EnsureLastSegmentEmpty(this.absoluteServiceUri); 334return this.absoluteServiceUri;