1 reference to Vertex
System.Data.Services.Client (1)
System\Data\Services\Client\Binding\BindingGraph.cs (1)
602Vertex v = new Vertex(item);