2 references to SkipWhitespace
System.Data.Services.Client (2)
parent\Server\System\Data\Services\HttpProcessUtility.cs (2)
513while (!SkipWhitespace(text, ref textIndex)) 521if (SkipWhitespace(text, ref textIndex))