2 writes to EntitySet
System.Data.Services.Client (2)
System\Data\Services\Client\Binding\BindingGraph.cs (2)
84collectionVertex.EntitySet = collectionEntitySet; 172entityVertex.EntitySet = BindingEntityInfo.GetEntitySet(target, targetEntitySet);
6 references to EntitySet
System.Data.Services.Client (6)
System\Data\Services\Client\Binding\BindingGraph.cs (6)
197sourceVertex.EntitySet, 199entityVertex == null ? null : entityVertex.EntitySet); 207sourceVertex.Parent != null ? sourceVertex.Parent.EntitySet : null, 210entityVertex.EntitySet); 898sourceEntitySet = this.Parent.EntitySet; 908targetEntitySet = this.EntitySet;