Base:
method
ResolveTopLevelNames
System.Data.EntityModel.SchemaObjectModel.SchemaElement.ResolveTopLevelNames()
1 reference to ResolveTopLevelNames
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\EntityContainer.cs (1)
246_entityContainerGettingExtended.ResolveTopLevelNames();