1 reference to EntityKeyElement
System.Data.Entity (1)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\ItemType.cs (1)
239_keyElement = new EntityKeyElement(this);