1 reference to MoveToRootElement
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (1)
231if (!MoveToRootElement(nav) || (nav.NodeType != XPathNodeType.Element))