1 write to _throwOnError
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\StoreItemCollection.Loader.cs (1)
34_throwOnError = throwOnError;
3 references to _throwOnError
System.Data.Entity (3)
System\Data\Metadata\StoreItemCollection.Loader.cs (3)
85if (_throwOnError) 153if (_throwOnError) 166if (_throwOnError)