5 references to _keysInDefOrder
System.Data.Entity (5)
System\Data\EntityModel\SchemaObjectModel\SchemaElementLookUpTable.cs (5)
91return KeyToType[_keysInDefOrder[index]]; 100return new SchemaElementLookUpTableEnumerator<T,T>(KeyToType,_keysInDefOrder); 104return new SchemaElementLookUpTableEnumerator<T,T>(KeyToType,_keysInDefOrder); 114return new SchemaElementLookUpTableEnumerator<S,T>(KeyToType,_keysInDefOrder); 139_keysInDefOrder.Add(key);