4 writes to _cacheKey
System.Data.Entity (4)
System\Data\Objects\Span.cs (4)
113_cacheKey = _spanList[0].Navigations[0]; 134_cacheKey = keyBuilder.ToString(); 156_cacheKey = null; 167newSpan._cacheKey = this._cacheKey;
3 references to _cacheKey
System.Data.Entity (3)
System\Data\Objects\Span.cs (3)
103if (null == _cacheKey) 139return _cacheKey; 167newSpan._cacheKey = this._cacheKey;