1 reference to AddAliasedNamespaceImport
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\SemanticAnalyzer.cs (1)
194sr.TypeResolver.AddAliasedNamespaceImport(resolvedAliasedNamespaceImport.Item1, resolvedAliasedNamespaceImport.Item2, resolvedAliasedNamespaceImport.Item3);