Base:
method
TakeSnapshotOfRelationships
System.Data.Objects.Internal.BaseEntityWrapper<TEntity>.TakeSnapshotOfRelationships(System.Data.Objects.EntityEntry)