3 writes to m_version
System.Data.Entity (3)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (3)
121m_version = StorageMslConstructs.MappingVersionV1; 125m_version = StorageMslConstructs.MappingVersionV2; 130m_version = StorageMslConstructs.MappingVersionV3;
1 reference to m_version
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (1)
154get { return m_version; }