1 reference to TryInferTVFKeysForEntityType
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (1)
2206if (!TryInferTVFKeysForEntityType((EntityType)typeMapping.Item1, typeMapping.Item3, out currentKeys))