1 reference to TryInferTVFKeys
System.Data.Entity (1)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (1)
2159if (!TryInferTVFKeys(structuralTypeMappings, out targetFunctionKeys))