3 writes to _lastOrdinalCheckedForNull
System.Data.Entity (3)
System\Data\Query\ResultAssembly\BridgeDataRecord.cs (3)
163_lastOrdinalCheckedForNull = -1; 429_lastOrdinalCheckedForNull = -1; 637_lastOrdinalCheckedForNull = ordinal;
1 reference to _lastOrdinalCheckedForNull
System.Data.Entity (1)
System\Data\Query\ResultAssembly\BridgeDataRecord.cs (1)
425if (ordinal == _lastOrdinalCheckedForNull) {