1 write to _resultType
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\QueryCache\EntitySqlQueryCacheKey.cs (1)
88_resultType = resultType;
2 references to _resultType
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\QueryCache\EntitySqlQueryCacheKey.cs (2)
133Equals(otherObjectQueryCacheKey._resultType, _resultType);