2 references to isHexDigit
System.Data.Entity (2)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (2)
750bValid = isHexDigit(guidValue[startIndex + i]); 775bValid = isHexDigit(binaryValue[i++]);