1 reference to IsValidDateTimeOffsetValue
System.Data.Entity (1)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexerHelpers.cs (1)
585if (!IsValidDateTimeOffsetValue(literalValue))