1 write to _name
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EdmMember.cs (1)
32_name = name;
1 reference to _name
System.Data.Entity (1)
System\Data\Metadata\Edm\EdmMember.cs (1)
59return _name;