34 references to GetAliasResolvedAttributeValue
System.Data.Entity (34)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (34)
791string entitySetName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.EntitySetMappingNameAttribute); 795string tableName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.EntitySetMappingStoreEntitySetAttribute); 846tableName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.EntityTypeMappingStoreEntitySetAttribute); 1090tableName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.MappingFragmentStoreEntitySetAttribute); 1404string associationSetName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.AssociationSetMappingNameAttribute); 1406string associationTypeName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.AssociationSetMappingTypeNameAttribute); 1408string tableName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.EntitySetMappingStoreEntitySetAttribute); 1687string functionName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.FunctionImportMappingFunctionNameAttribute); 1720string functionImportName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.FunctionImportMappingFunctionImportNameAttribute); 2051string memberName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ScalarPropertyNameAttribute); 2052string columnName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ScalarPropertyColumnNameAttribute); 2320string columnName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ConditionColumnNameAttribute); 2321string value = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ConditionValueAttribute); 2322string isNull = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ConditionIsNullAttribute); 2776string endName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.EndPropertyMappingNameAttribute); 2838string propertyName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ScalarPropertyNameAttribute); 2868string columnName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ScalarPropertyColumnNameAttribute); 2911string propertyName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ComplexPropertyNameAttribute); 2917string memberTypeName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ComplexTypeMappingTypeNameAttribute); 3025string typeName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ComplexTypeMappingTypeNameAttribute); 3183string propertyName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ConditionNameAttribute); 3185string columnName = GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ConditionColumnNameAttribute); 3827string propertyName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), 3829string columnName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), 3996string associationSetName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 3998string fromRole = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 4000string toRole = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 4093string role = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 4117string propertyName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 4119string typeName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue( 4166string parameterName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ParameterNameAttribute); 4167string propertyName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ScalarPropertyNameAttribute); 4168string version = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.ParameterVersionAttribute); 4347string functionName = m_parentLoader.GetAliasResolvedAttributeValue(nav.Clone(), StorageMslConstructs.FunctionNameAttribute);