3 writes to NextKey0
System.Data.Entity (3)
System\Data\Objects\EntityEntry.cs (2)
682current.NextKey0 = null; 696previous.NextKey0 = next;
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
718NextKey0 = nextEnd;
3 references to NextKey0
System.Data.Entity (3)
System\Data\Objects\EntityEntry.cs (2)
681next = current.NextKey0; 710current = currentIsKey0 ? current.NextKey0 : current.NextKey1;
System\Data\Objects\RelationshipEntry.cs (1)
709return (entityKey.Equals(Key0) ? NextKey0 : NextKey1);