5 references to GetAliasResolvedValue
System.Data.Entity (5)
System\Data\Mapping\StorageMappingItemLoader.cs (5)
965entityTypeName = GetAliasResolvedValue(entityTypeName); 1940complexTypeName = GetAliasResolvedValue(complexTypeName); 3045currentTypeName = GetAliasResolvedValue(currentTypeName); 3049currentTypeName = GetAliasResolvedValue(currentTypeName); 3420return GetAliasResolvedValue(StorageMappingItemLoader.GetAttributeValue(nav, attributeName));