3 writes to yy_buffer_start
System.Data.Entity (3)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexer.cs (3)
74yy_buffer_start = 0; 650yy_buffer_start = 0; 707yy_buffer_start = yy_buffer_index;
11 references to yy_buffer_start
System.Data.Entity (11)
System\Data\Common\EntitySql\CqlLexer.cs (11)
639if (0 != yy_buffer_start) 641i = yy_buffer_start; 649yy_buffer_end = yy_buffer_end - yy_buffer_start; 679if (yy_buffer_end > yy_buffer_start && 682if (yy_buffer_end > yy_buffer_start && 690for (i = yy_buffer_start; i < yy_buffer_index; i++) 706yychar = yychar + yy_buffer_index - yy_buffer_start; 716yy_at_bol = (yy_buffer_end > yy_buffer_start) && 723yy_buffer_start, 724yy_buffer_end - yy_buffer_start) 733return yy_buffer_end - yy_buffer_start;